default_mobilelogo

 

به نام خدا
آيين نامه اجرايي مركز تئاتر مولوي دانشگاه تهران


مقدمه:
با استعانت از ايزد منان در جهت نيل به اهداف عاليه و پيشبرد نقش مركز تئاتر مولوي در بسترسازي و فراهم كردن شرايط خلق و عرضه متعدد و ماندگار و تاثير گذار آثار نمايشي غني و پيشرو  و منطبق با ارزشهاي والاي نظام اسلامي ايران در سطح دانشگاه و جامعه، آيين نامه ي اجرايي اين مركز  به شرح زير تحرير مي گردد.
اميد است در سايه پروردگار متعال و با همراهي و نقش آفريني هنرمندان و دانشگاهيان،  بتوانيم نقشي سازنده  در بسط و اشاعه ي فرهنگ مطلوب ايران اسلامي داشته باشيم .


 اهداف:
توسعه  و تعالي تئاتر منطبق با ارزشهاي جامعه اسلامي ايران و  امکان توليد و ارائه نمایش های فاخر با ویژگی های مصرح در قانون و اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی
ايجاد زمينه مادي و معنوي براي توليد نمايشهاي تجربي غني و پيشرو
 برنامه ريزي  فعاليتهاي نمايشي به منظور افزايش غناي محتوايي، تنوع و جذابيت و كيفيت ارائه آثار، نظام توليد و عرضه آن و ایجاد شرایط مناسب و ساماندهی نمایشها در سالن های مرکز
كوشش براي تامين و حفظ منافع دست اندركاران و تماشاگران قلمرو نمايش
اولويت در تخصيص سالن هاي مجموعه به گروه هاي نمايشي دانشگاهي.
گرد آوري و پردازش اطلاعات براي بهبود و ارتقاء سطح كيفي آثار نمايشي

 

وظايف:

بررسي آثار نمايشي گروه هاي متقاضي براي اجرا در سالن هاي مركز و يا ديگر فضاهاي تحت مديريت و برنامه ريزي مركز در چارچوب اهداف اين آيين نامه
برنامه ريزي در راستاي جهت بخشي توليدات نمايشي مبتني بر شاخصه هاي فرهنگ مطلوب در ايران اسلامي
شناسايي و حمايت از گروه هاي فعال و توانمند جوان و دانشگاهي در حوزه هنرهاي نمايشي
ايجاد فضاهاي مشاوره محتوايي در حوزه هاي مختلف فرهنگي براي كمك به تعالي مفهومي آثار
ثبت قراردادهاي نمايشي فيمابين نمايندگان گروه هاي اجرايي و مديريت تئاتر مولوي و نظارت بر حسن اجراي آنها.
رسيدگي و تصميم گيري نسبت به حسن انجام اجرای نمایش مبتنی بر شرایط نظارتی و تخلفات احتمالي مجريان نمايش.
بررسي و برنامه ريزي براي افزايش ضريب بهره وري ظرفيت سالن هاي نمايشي
 نظارت بر نحوه اجرا و ميزان فروش نمايش ها در طول اجرا
نظارت بر نحوه رعايت اصول ارزشي و ضوابط قانوني فضاي دانشگاهي توسط كاركنان، عوامل اجرايي نمايشها، تماشاگران و ديگر مراجعه كنندگان
ایجاد هماهنگی میان مجریان نمایش و مسئولین اداری و فنی مرکز جهت انجام بهینه اجرای نمایش در حد مقدورات مرکز

 

مقررات و فرايند پذيرش آثار:

الف)  سرپرست و يا كارگردان هر گروه نمايشي مي بايست پيش از هر اقدامي جهت اجرا در تئاتر مولوي با مراجعه به سايت مركز و تكميل فرم مربوطه نسبت به ثبت درخواست و در صورت موجود بودن سه نسخه تصويري نمايش اقدام كند.
 تبصره: گروه اجرایی موظف است جهت انجام بازبینی های لازم و تعیین وقت همکاری کامل را با مرکز تئاتر مولوی داشته باشد.
 پس از ارزيابي توسط شوراي هنري، نتيجه ارزيابي به كارگردان ابلاغ خواهد شد.
پذيرفته شدن متون نمايشي در مرحله بازخواني و يا دارا بودن مجوز متن از شوراي نظارت و ارزشيابي، ضرورتاً به معناي اجراي قطعي نمايشنامه در مركز تئاتر مولوي نخواهد بود. با توجه به ظرفيت محدود سالنهاي نمايشي، مركز تئاتر مولوي پس از بازبيني و احراز كيفي آثار متقاضي، نسبت به اولويت بندي و انتخاب و معرفي آنها به اداره نظارت و ارزشيابي اداره كل هنرهاي نمايشي جهت اخذ مجوز اجرا اقدام خواهد نمود.
نمايشنامه هايي مي توانند در سالن هاي مجموعه ي تئاتر مولوي به اجراي عمومي در بيايند كه از سوي مركز تئاتر مولوي تاييد شده باشند و گروه نمايشي از  اداره كل هنرهاي نمايشي مجوز اجرا دريافت كرده باشد.
 برگزاري جشنواره هاي نمايشي پس از تصويب شوراي سياستگذاري مركز تئاتر مولوي مقدور خواهد بود. در مورد نمايش هايي كه در ايام برگزاري جشنواره هاي مصوب در تئاتر مولوي به روي صحنه مي روند،  از سوي دبيرخانه جشنواره بايد مجوز اجراي نمايش صادر گردد. و هر جشنواره اي موظف است قبل از آغاز جشنواره مجوز نمايش هايي را كه بايد در تئاتر مولوي به روي صحنه بروند صادر كرده و در اسرع وقت به مديريت تئاتر مولوي ارسال نمايد.
 در مورد نمايش هايي كه شامل مقررات ويژه وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري مي شود، خارج از چارچوب فوق اقدام خواهد شد.
برنامه ها و آثاري كه از سوي مركز هنرهاي نمايشي وزارت ارشاد و يا ديگر مراكز مرتبط با نمايش بر اساس تفاهم نامه فيمابين به تئاتر مولوي معرفي مي شوند بايستي از حيث محتوايي و اجرايي مورد تاييد شوراي هنري تئاتر مولوي باشند.

 

مقررات و فرايند ارزيابي آثار:
الف) ارزيابي كيفي از اثار نمايشي مبتني بر اهداف اصلي مركزتئاتر مولوي دانشگاه تهران در جهت حمايت از تئاتر غني و پيشرو همسو با ارزشهاي متعالي جامعه اسلامي ايران انجام خواهد شد.  
اولويتهاي موضوعي و محتوايي مورد توجه در ارزيابي آثار علاوه بر محورهاي مندرج در فراخوان هاي منتشره بطور كلي عبارتند از:
آثار تاليفي ايراني مبتني بر ارزشهاي فرهنگي مطلوب جامعه اسلامي ايران
 آثار فضا ساز كه موضوعات كلان فرهنگي و اجتماعي را دامن مي زنند.
 آثاري كه معيارها و بايدهاي مطلوب فرهنگي را معرفي مي كنند
 آثاري كه علاوه بر ذكر مسئله ، علت يابي و راهكار براي برون رفت ارائه مي كنند.
 آثاري كه فضاي  اميد و آينده سازي را در جامعه  تقويت مي كند.
 آثار خلاق و نوآور و با رويكرد اثر بخشي غير مستقيم فرهنگي
آثار خلاقه از متون درخشان ادبيات نمايشي ايران و جهان

در صورتيكه آثار ارزيابي شده از دو جنبه مفهومي و اجرايي به صورت مشروط پذيرفته شوند، مركز سعي خواهد كرد امكان مشاوره با استادان و مشاوران مرتبط با موضوع را براي نويسنده و كارگردان اثر نمايشي فراهم نمايد و در صورت ارتقاء كيفي نمايشنامه مجددا اثر را بررسي خواهد كرد. استفاده از مشاور هيچ الزامي براي مركز در جهت پذيرفتن اثر ايجاد نخواهد نمود.

اولويت انتخاب آثار جهت اجرا در تئاتر مولوي در صورتيكه سطح محتوايي آثار يكسان باشد به ترتيب زير خواهد بود.
 گروه هاي ثبت شده دانشگاهي  
 آثار مشترك اساتيد و دانشجويان
  آثار فرا دانشگاهي
تبصره) در اولويت بندي مذكور در صورتيكه سطح محتوايي و اجرايي آثار يكسان باشد، در هر دسته اولويت با گروههاي دانشگاه تهران و سپس ديگر گروهها خواهد بود.
در صورتيكه حجم آثار ارائه شده به مركز جهت ارزيابي زياد باشد شوراي هنري مركز خواهد توانست تدابير مناسب جهت ارزيابي مقدماتي آثار اتخاذ نمايد.

 

مقررات و فرايند  اجرايي آثار:
الف) هر نمايشي كه مجوز اجرا از سوي اداره نظارت و ارزشيابي اداره كل هنرهاي نمايشي را داشته باشد در صورت موافقت مركز تئاتر مولوي،  به مدت مصوب و در سالن و فضاي مورد تائيد مركز اجرا خواهد شد.
  تعيين ميزان درصدي از فروش بليط كه به هر كدام از طرفين تعلق خواهد گرفت، با توافق طرفين انجام خواهد شد. حداقل درصد سهم مركز از فروش گيشه 20% درصد خواهد بود.
ج)  در مورد نمايش هايي كه در چهار چوب تفاهم نامه منعقده في مابين تئاتر مولوي و اداره كل هنرهاي نمايشي و يا مراكز ديگر نمايشي به روي صحنه برود، بر اساس تفاهم حاصله با اداره كل هنرهاي نمايشي  و يا مراكز ديگر كه مورد تصويب مركز تئاتر مولوي باشد، درصد سهم هركدام از طرفين مشخص خواهد شد.
د)  هزينه هاي طراحي و ساخت دكور و لباس، تبليغات و اطلاع رساني، پذيرش مهمانان ويژه، اياب و ذهاب و پذيرايي و نظائر آن بر عهده گروه مي باشد مگر آنكه در قرارداد بنا به دليل مشخصي به صورت واضح قيد ديگري خورده باشد.
طبق توافق اوليه سرپرست گروه و يا كارگردان با مديريت مجموعه در مورد تعداد صندلي هاي مورد نياز كه قبلا جهت اجراي نمايش تنظيم گرديده، ميزان متوسط فروش و تماشاگر محاسبه مي شود. مديريت مركز مي تواند در مورد صندليهاي  فراتر از ميزان توافق شده، اقدام به فروش بليط با تخفيف ويژه  براي دانشگاهيان بكند.
در صورتيكه بنا به هر دليلي گروه اجرايي نتواند در زمان تعيين شده برنامه خود را آغاز و اجرا كند، تئاتر مولوي هيچ گونه تعهدي براي اجراي نمايش در زمان ديگري نخواهد داشت و مي تواند نسبت به ارائه برنامه جايگزين در زمان مذكور اقدام نمايد. در عين حال ضرر و زيان ناشي از عدم اجرا بر عهده گروه خواهد بود و مركز حق مطالبه حقوق خود را خواهد داشت.
هر اجرايي در سالن ها نيازمند هماهنگي بين بخش هاي مختلف با مديريت مجموعه مي باشد. كارگردان و گروه اجرايي موظف اند با مسولين سالن ها همكاري لازم را داشته و پس از اتمام آخرين اجراي نمايش و يا در صورت لغو اجراي نمايش، در طي يك روز نسبت به جمع آوري دكور و ساير وسايل مربوطه ي نمايش اقدام نمايند.
گروه اجرايي موظف است، آرم و نشان مركز تئاتر مولوي دانشگاه تهران و همچنين آرم و نشان حاميان مالي مركز را كه از طرف مديريت ارائه مي گردد در اقلام تبليغاتي خود شامل: بروشور، پوستر و بنر بگنجاند.
ت)  مديريت مركز تئاتر مولوي هيچگونه الزامي جهت در اختيار قرار دادن محل تمرين براي گروه هاي اجرايي ندارد. البته با توجه به امكانات موجود و در صورت صلاحديد مديريت امكان واگذاري محل تمرين به صورت محدود وجود دارد.
ي) سهم مالي گروه پس از اتمام اجراي برنامه هاي مصوب بر اساس فرايند مالي مورد تصويب هيات مديره مركز مبتني با قوانين  مالي دانشگاه  پرداخت خواهد شد.
 مركز تئاتر مولوي مي تواند با نظر مثبت اداره كل فرهنگي – اجتماعي دانشگاه ، در بخش برنامه هاي توسعه اي نسبت به برگزاري تئاتر و برنامه هاي فرهنگي – هنري و علمي ويژه مخاطبان خاص در مركز و يا خارج از مركز( نظير تئاتر دانش آموزي، تئاتر سازماني، نمايشهاي آييني، اجراي پايان نامه هاي نمايشي، اجراي موسيقي، همايشهاي علمي در حوزه نمايش و موسيقي و...  ) اقدام نمايد. امكانات فرهنگي اداره كل امور فرهنگي – اجتماعي به منظور كمك بيشتر به توسعه آثار نمايشي غني و پيشرو بكار گرفته مي شود.

 

مقررات و فرايندهاي حمايتي:
الف)  چنانچه نمايشي براي مدت مصوب اجرا شود و استقبال و  فروش آن در فضاي مناسب اجرايي از كف تعيين شده  بالاتر باشد با موافقت مديريت امكان تمديد برنامه مي باشد.
 مركز تئاتر مولوي مي تواند از گروه هاي ثبت شده دانشگاهي در جهت توليد آثار نمايشي حمايت مالي كند.
 مركز تئاتر مولوي در صورت صلاحديد شوراي هنري مركز، نسبت به معرفي مشاوران محتوايي و مشاوران نمايشي براي گروههاي مختلف دانشجويي به صورت رايگان اقدام مي كند.
 مركز  مي تواند نسبت به معرفي موضوعات مشخص جهت توليد آثار نمايشي غني و پيشرو در يك فضاي رقابتي اقدام كند.

 

مقررات و فرايند هاي حقوقي و نظارتي:
الف) مسوليت قانوني تغيير در متن نمايشنامه يا در اجرا با نماينده گروه نمايشي و يا كارگردان بوده و مديريت تئاتر مولوي به هيچ وجه مسوليت قانوني در اين زمينه نخواهد داشت. تغييرات غير هماهنگ و تاييد نشده از سوي مركز تئاتر مولوي به منزله تخلف كارگردان و عوامل اجرايي تئاتر تلقي خواهد شد.
چنانچه در حين اجراي اثر نمايشي، عوامل نمايش ضوابط و مقرارت لازم جمهوري اسلامي و الزامات خاص دانشگاه تهران و اداره كل هنرهاي نمايشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را رعايت نكنند، مركز مي تواند از ادامه برنامه جلوگيري نمايد.
[ج) چنانچه در طول اجرا خسارتي از طرف گروه اجرايي در مجموعه ايجاد شود، كارگردان موظف به جبران خسارت خواهد بود. بديهي است تسويه نهايي با گروه، مشمول جبران خسارت مي باشد.
 تبصره:چنانچه خسارت ایجاد شده کلی  و بیش از مبلغ قرارداد باشد مرکز تئاتر مولوی  جهت دریافت خسارت و تأدیه حق خود اختیار و حق  پیگیری از سوی مراجع قضایی و قانونی را خواهد داشت.
در صورتي كه گروه اجرايي در زمان مقرر شده در پايان نمايش  اقدام به جمع آوري وسايل خود ننمايد و موجب اخلال در نظم سالن و موجب وقفه در اجراي نمايش گروه بعدي گردد مديريت مجموعه اختيار دارد 10% از مبلغ حق قانوني گروه از محل فروش بليط كسر كرده و مابقي را پرداخت و وسايل را به بيرون از مجموعه منتقل نمايد. بديهي است حفاظت و نگهداري وسايل از عهده ي مديريت ساقط مي باشد. در مورد اجراهاي جشنواره اي مسوليت موارد مندرج دراين بند و بندهاي فوق بر عهده دبيرخانه جشنواره مربوطه مي باشد.
سرپرست گروه و يا كارگردان گروه مسئول رفتار اعضاي گروه در زمان حضور در فضاي سالن و محوطه ي مركز و يا برنامه هاي تحت مديريت مركز در فضاهاي ديگر مي باشد. در عين حال كليه عوامل اجرايي بايستي همكاري مداوم با مديريت مركز جهت رعايت اصول و ضوابط اخلاقي و فرهنگي دانشگاه از سوي تماشاگران را داشته باشند. در صورت عدم رعايت ضوابط  از سوي اعضاي گروه نمايشي، مديريت مركز مختار خواهد بود بر اساس ضوابط آيين نامه هاي انضباطي دانشگاه تهران با خاطي يا خاطيان برخورد نمايد.
چنانچه هرگونه اختلافي فراتر از احكام مطروحه در اين آيين نامه ، مابين مركز تئاتر مولوي و گروه نمايشي به وجود آيد، شورايي مركب از نماينده خانه تئاتر دانشگاهيان، نماينده اداره كل هنرهاي نمايشي و نماينده شوراي فرهنگي دانشگاه به عنوان حكم قرارداد به اين اختلاف رسيدگي خواهد نمود و راي آنها معتبر، قطعي و غير قابل تغيير و لازم الاجرا مي باشد.
در مورد اختلافات پيش آمده بين گروه اجرايي و اداره كل هنرهاي نمايشي وزارت ارشاد و يا دبيرخانه هاي جشنواره هاي نمايشي و يا فيمابين اعضاي گروه و نظائر آن، مركز تئاتر مولوي مسئوليتي نخواهد داشت.
اصلاحات در اين آيين نامه با پيشنهاد شوراي هنري و تصويب مركز مقدور خواهد بود.

 

 

بازگشت به صفحه اصلی