مرکز تئاتر مولوی

آخر بازی
+

آخر بازی

فاستوس 2016
+

فاستوس 2016

سه خواهر
+

سه خواهرنشانی: خیابان انقلاب - خیابان شانزده آذر - شماره شانزده -مرکز تئاتر مولوی (( دانشگاه تهران ))

تلفن: 66419850 - 021

ایمیل روابط عمومی: theatremolavi@gmail.com

ایمیل کارگاه های آموزشی: workshop@molavitheatre.com