مرکز تئاتر مولوی

خواب زمستانی
+

خواب زمستانی

زبان کوهستانی
+

زبان کوهستانی

آخرین سفر
+

آخرین سفرنشانی: خیابان انقلاب - خیابان شانزده آذر - شماره شانزده -مرکز تئاتر مولوی (( دانشگاه تهران ))

تلفن: 66419850 - 021

ایمیل روابط عمومی: theatremolavi@gmail.com

ایمیل کارگاه های آموزشی: workshop@molavitheatre.com